Reglement

Reglement deelname aan Supportloop

 1. Het wandelevenement Supportloop wordt georganiseerd door PGOsupport, in samenwerking met verschillende patiëntenverenigingen. De Supportloop is een recreatief wandelevent. Deelname aan het event is vrijwillig en geschiedt op eigen risico.
 2. De inschrijving voor een wandelevent van Supportloop is persoonsgebonden en geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie Supportloop wordt bepaald.
 3. Deelname aan een wandelevent kan individueel, met je gezin of namens je bedrijf. In dit laatste geval kun je je individueel inschrijven of met een bedrijfsteam.
 4. Aan beide evenementen is een limiet van het aantal deelnemers gesteld. Dit aantal zal vooraf gecommuniceerd worden en is vastgesteld door de organisatie.
 5. Wanneer van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 6. Instructies en aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten en overige vrijwilligers (onder andere de begeleiders op de route) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
 7. Deelname aan een wandelevent is op eigen risico. De organisatie van Supportloop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.
 8. Het evenement kent verschillende afstanden. Vooraf zal per wandelevent de afstand(en) kenbaar gemaakt worden.
 9. Iedereen kan deelnemen aan de Supportloop. De routes van 3 en 5 kilometer zijn zeer goed toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. De routes van 10 kilometer zijn dit niet, zie punt 12.
 10. Aan deelname aan een wandelevent is geen leeftijd gebonden.
 11. Deelnemers moeten er rekening mee houden, dat de route niet volledig autovrij is. Aanwijzingen van de organisatie en overige vrijwilligers dienen altijd opgevolgd te worden.
 12. Bij de langste route is het mogelijk dat een gedeelte van de route over onverharde wegen en/of paden zal gaan.
 13. Het is niet toegestaan om honden tijdens het wandelevent mee te nemen. Uitzondering hierop zijn blindengeleide- en hulphonden.
 14. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
 15. Tijdens een wandelevent is het deelnemers verboden: op enigerlei wijze uiting te geven aan politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden, uitingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, zich aanstootgevend te gedragen of te kleden. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt, Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie van Supportloop, voorwerpen voorhanden te hebben, die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of en ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers, afval op straat te deponeren en/of achterlaten, de organisatie Supportloop behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen.
 16. PGOsupport heeft het recht om het wandelevent geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet ander van de organisatie Supportloop kan worden verwacht. Bij geheel of gedeeltelijke afgelasting van het evenement wordt nader bekeken hoe we omgaan met reeds binnengekomen inkomsten uit deelnemersgelden, lotenverkoop en donaties. We informeren je tijdig.
 17. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 18. De medische staf mag een deelnemer om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.
 19. Met het inschrijven voor een wandelevent van Supportloop verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 20. PGOsupport respecteert jouw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot je persoon. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist PGOsupport.

Deel dit evenement op social media!